KARAKTÄRSANALYS

Borås psykologmottagning-Att förstå karaktärsstrukturens betydelse i psykoterapi

Det var Wilhelm Reich som först formulerade karaktärsanalysen och tog steget från den psykoanalytiska symptomanalysen till en teori och behandling som inbegrep hela personen. Det gjorde han genom att integrera patientens karaktärsdrag: attityder, beteende och kroppsspråk i behandlingen till lika stor del som det talade ordet. Boken introducerar Reichs teorier och utvidgar dem genom att även sammanfatta delar av utvecklingen efter Reich.

Karaktärsanalysen presenterade den första verkliga förståelsen för de komplicerade försvarmönster med vilka patienter försvarar sig mot både yttervärlden och sina egna känslor och därigenom också mot terapin och sitt eget tillfrisknande ("negativ terapeutisk reaktion"). Denna förståelse är lika aktuell och viktig idag som tidigare.

Författaren presenterar också en ny modell som är en utveckling av dessa teorier. Denna modell ger ett nytt perspektiv på samspelet mellan yttre omständigheter och inre struktur. Den visar hur en person kan röra sig mellan olika karaktärspositioner beroende på den stress han utsätts för. Modellen kompletterar den linjära fixeringsmodellen genom att betona samspelet mellan stress, struktur och rörelse.

Boken vänder sig till psykoterapeutiskt verksamma personer, eller personer under utbildning.

Författaren är Leg. Psykolog/Specialist i klinisk psykologi.

För att beställa boken klicka på www.boktryckeri.net/forsaljning.htm