GDPR

GDPRGDPR – General Data Protection Regulation

Information om behandling av personuppgifter

GDPR (dataskyddsförordningen) är en lag som sedan maj 2018 gäller inom hela EU.

Lagen syftar till att skydda personlig integritet och hur personuppgifter hanteras och behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till en enskild person, t.ex. genom namn, bild, personnummer. Avidentifierade uppgifter omfattas inte av GDPRs regler.

Följande information presenterar hur personuppgifter behandlas av Borås Psykologmottagning.

Personuppgiftsansvarig

Behandling av personuppgifter enligt GDPR omfattar all tänkbar hantering av personuppgifter.

Staffan Carazo och Jörn Aasmundsen är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och Borås Psykologmottagning.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Borås Psykologmottagning använder personuppgifter (telefon, mail, adress etc) för ändamålet att kontakta dig om du själv önskat det.

Om psykologisk behandling inletts överförs kontaktuppgifter även till journal vilket styrs av patientdatalagen (PDL). Legitimerad psykolog är enligt lag skyldig att dokumentera vård och föra journal.

När en ekonomisk transaktion skett mellan parterna omfattas tillhörande personuppgifter av lagstiftning och regler runt bokföring.

Gällande sekretessregler för behandling hos legitimerad psykolog förändras inte genom införandet av GDPR. 

Lagringstid

Journalförda uppgifter (inklusive kontaktuppgifter) får enligt lag raderas tidigast 10 år efter senaste anteckning.

Personuppgifter som är inskrivna i bokföring och bokföringsunderlag får enligt lag tidigast raderas efter 7 år.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling av personuppgifter som används av Borås Psykologmottagning.

Du har (med begränsning av Patientdatalagen och Bokföringslagen) rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller i vissa fall kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas, samt möjlighet att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen angående Borås Psykologmottagnings behandling av dina personuppgifter.

Mottagare av uppgifter

För alla former av personuppgifter gäller regler om sekretess och tystnadsplikt. Journaluppgifter lämnas endast i undantag till utomstående om du själv särskilt efterfrågat och samtyckt till detta.

Personuppgifter lämnas endast ut då vi som vårdgivare utifrån myndighetsbeslut eller speciella lagar är skyldiga att lämna ut uppgifter.

Vissa personuppgifter blir även tillgängliga i samband med revisortjänst och betalning. Revisor och bank omfattas också av sekretess.